TẬN CÙNG CÁI SỢ LÀ KHÔNG SỢ!

Sinh ra
Sợ làm buồn ba mẹ!
Nhỏ đi học
Sợ bạn bè hơn thua!

Lớn làm ruộng
Sợ mất mùa!
Ra đường làm mướn
Sợ bùa sợ mê!

Làm quan
Sợ lắm khen chê!
Làm thầy ba bửa
Sợ hư học trò!

Về nhà
Sợ vợ dạ thưa!
Sợ phường ăn trộm
Sợ phương ăn mày!

Giàu nghèo
Sợ những rủi may!
Sợ năm tháng hạn
Sợ ngày ngược xuôi!

Đời Người!
Sợ những buồn vui!
Tận cùng cái Sợ
Sợ Người sợ Ta...

bảythi

Đi tới tận cùng cái sợ
Ta thành một kẻ anh hùng
Để biết cuộc đời đầy nợ
Sợ chi gối mỏi chân run!

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'13677','sa27br12v16o62f79gsfjnldr2','0','Guest','0','54.224.166.141','2018-09-25 14:01:04','/a273202/tan-cung-cai-so-la-khong-so.html')