Độc hành ca

By lê nhật ánh

Ngày đã khác

Mùa đã xa

Mặt trời lên từ phía không em

Anh đi về phía núi

Núi cao!

Núi cao!

Độc hành...

 

More...